Klachtenreglement

• Privacyreglement | • Algemene voorwaarden

Alle uitingen van ongenoegen over contacten met Staffing&Consulting die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene bij Staffing&Consulting weggenomen kunnen worden, zien we als een klacht. Hieronder staat stap voor stap omschreven hoe Staffing&Consulting omgaat met klachten van zowel cliënten als opdrachtgevers.

1.1    Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te worden ingediend bij
         Staffing&Consulting. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te worden, zodat Staffing&Consulting in staat is adequaat te reageren.

1.2    Klachten over de geleverde diensten dienen minimaal te bevatten:
         a. naam, adres en woonplaats van klager
         b. naam en werkadres van degene over wie geklaagd wordt
         c. beschrijving van de klacht
         d. redenen voor de klacht
         e. eventuele documentatie

1.3    Staffing&Consulting stuurt binnen 2 weken bericht van ontvangst van de klacht.

1.4    Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op
         de hoogte gesteld.

1.5    Een klacht dient binnen zes weken na de ontvangstdatum te zijn afgehandeld.

1.6    De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke medewerker, die zelf niet bij de klacht betrokken is.

1.7    Het bestaan van het klachtenmanagement systeem wordt aantoonbaar bekend gemaakt aan de cliënt en aan de (eigen) medewerkers.

1.8    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal Staffing&Consulting slechts
         aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel "Aansprakelijkheid".

1.9    Staffing&Consulting is in staat om inzicht te geven in de achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten van de behandelde klachten.

1.10  Staffing&Consulting dient ten aanzien van bij hem aangemelde cliënten, te allen tijde, doch minimaal eens per kwartaal, te (kunnen) rapporteren
         over:
         - Het totale aantal ingediende klachten.
         - Het aantal ingediende klachten, dat niet in behandeling is genomen.
         - Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.
         - Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen.
         - Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.

1.11  Mocht de klacht van een cliënt niet naar tevredenheid van de cliënt zijn afgehandeld, dan heeft de cliënt de mogelijkheid de klacht neer te leggen
         bij de opdrachtgever van zijn of haar (re-integratie)traject. Dit kan bijvoorbeeld zijn de werkgever, het UWV, de gemeente, de
         verzekeringsinstelling, enzovoort.