Algemene voorwaarden

• Klachtenreglement | • Privacyreglement

  ARTIKEL 1 DEFINITIES
  In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Opdrachtnemer: Staffing&Consulting gevestigd Geusseltweg 41C04, 6225 XS Maastricht
  Opdrachtgever: De wederpartij van Staffing&Consulting
  Opdracht: De tussen de opdrachtgever en Staffing&Consulting overeengekomen, in beginsel schriftelijk vastgelegde, werkzaamheden die door Staffing&Consulting dienen te worden verricht, alsmede ook de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
  Opdrachtbevestiging: De schriftelijke vastlegging door Staffing&Consulting van de opdracht, waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens wordt hierin, indien en voor zover van toepassing, vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan Staffing&Consulting ter beschikking worden gesteld bij aanvangen en tijdens de vervulling van de opdracht.
  Derden: Natuurlijke en/of rechtspersonen die namens Staffing&Consulting bevoegd zijn om als zelfstandig ondernemer bij opdrachtgever van Staffing&Consulting werkzaamheden uit te voeren.

  ARTIKEL 2: ALGEMEEN
  2.1    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht(bevestiging) tussen Staffing&Consulting en opdrachtgever, voor zover
           van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2.2    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Staffing&Consulting, voor de uitvoering waarvan door
           Staffing&Consulting van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
  2.3    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.4    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2.5    Indien Staffing&Consulting met opdrachtgever meer dan eenmaal opdrachten sluit, gelden ter zake alle volgende opdrachten steeds de
           onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
  2.6    Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen
           van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

  ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES
  3.1    Opdrachten waarbij Staffing&Consulting partij is, gelden eerst als gesloten:
           a. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte opdracht, dan wel;
           b. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door Staffing&Consulting gedaan aanbod.
  3.2    Mondelinge afspraken binden Staffing&Consulting slechts indien Staffing&Consulting deze schriftelijk heeft bevestigd, bij gebreke daarvan geeft
           de inhoud van de door Staffing&Consulting toegezonden factuur de inhoud van de opdracht weer, tenzij opdrachtgever binnen 14 dagen na
           factuurdatum de inhoud van de factuur betwist.
  3.3    Indien Staffing&Consulting tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of
           een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever en Staffing&Consulting daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de
           uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Staffing&Consulting er vanuit gaan dat het
           meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door Staffing&Consulting gehanteerde prijzen en tarieven.
  3.4    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief
           eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- , reis- en administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven. 3.5    Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere
           opdrachten.
  3.6    Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na ontvangst door de opdrachtgever tenzij anders aangegeven.
  3.6.1 Een samengestelde prijsopgave verplicht Staffing&Consulting niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
           deel van de opgegeven prijs.
  3.6.2 Alle aanbiedingen en/of offertes van Staffing&Consulting zijn vrijblijvend, tenzij in het schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
  4.1    Staffing&Consulting zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren.
  4.2    Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Staffing&Consulting het recht bepaalde werkzaamheden te laten
           verrichten door derden.
  4.3    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Staffing&Consulting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
           opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Staffing&Consulting
           worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Staffing&Consulting zijn verstrekt, heeft
           Staffing&Consulting het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
           gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4.4    Staffing&Consulting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Staffing&Consulting is uitgegaan van door de opdrachtgever
           dan wel de voorgedragen kandidaat, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
           Staffing&Consulting kenbaar behoorde te zijn.
  4.5    Staffing&Consulting heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in zijn dossier te houden ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of
           teruggave van zijn dossier.
  4.6    Indien door Staffing&Consulting of door Staffing&Consulting ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht
           op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
           medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  4.7    De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de opdracht worden in overleg bepaald. Het is Staffing&Consulting echter toegestaan de locatie en
           het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien
           dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de opdracht of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
  4.8    Opdrachtgever vrijwaart Staffing&Consulting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade
           lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
  4.9    Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Staffing&Consulting de uitvoering van die onderdelen die tot een
           volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  ARTIKEL 5: ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER
  5.1    Indien opdrachtgever, nadat een opdracht tot stand is gekomen deze geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft hij het verschuldigde honorarium
           conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden verschuldigd, onverminderd het recht van Staffing&Consulting op volledige schadevergoeding
           inclusief gederfde winst.
  5.2    Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
  5.3    Ieder van partijen is bevoegd de opdracht met inachtneming van 1 maand tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen,
           tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

  ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
  6.1    Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
           wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
  6.2    Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
           beïnvloed. Staffing&Consulting zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  6.3    Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Staffing&Consulting
           opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
  6.4    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Staffing&Consulting daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht
           een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

  ARTIKEL 7: UITVOERINGSTERMIJN
  7.1    Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale
           termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Staffing&Consulting derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
  7.2    De opdracht tussen Staffing&Consulting en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders
           voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

  ARTIKEL 8: HONORARIUM
  8.1    Staffing&Consulting verricht haar werkzaamheden op basis van het geldende uurtarief, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
           Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
  8.2    Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand is Staffing&Consulting gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te
           brengen.
  8.3    Indien Staffing&Consulting met opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is Staffing&Consulting niettemin gerechtigd
           tot verhoging van dit tarief.
  8.4    Staffing&Consulting is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien Staffing&Consulting kan aantonen dat tussen het moment van
           aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of reis-, verblijfkosten met meer dan 5% zijn gestegen.
  8.5    Staffing&Consulting zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Staffing&Consulting zal daarbij
           de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.
  8.6    taffing&Consulting heeft het recht het overeengekomen (uur)tarief jaarlijks te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer van CBS voor
           "contractuele loonkosten per uur", vermeerderd met 3,5%, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.
  8.7    Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

  ARTIKEL 9: BETALING
  9.1    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Staffing&Consulting aan te geven wijze in de valuta waarin is
           gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
           Staffing&Consulting is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.
  9.2    Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen 14 dagen c.q. binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege
           in verzuim. Opdrachtgever is als dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd, per maand of gedeelte van een maand. De rente over het
           opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige
           bedrag.
  9.3    In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet
           Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen
           van Staffing&Consulting op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  9.4    De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
           rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
  10.1  Alle door Staffing&Consulting geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen begrotingen, rapporten, adviezen, software, (elektronische)
           bestanden enz., blijven eigendom van Staffing&Consulting totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Staffing&Consulting
           gesloten opdrachten is nagekomen. De geleverde zaken mogen dan ook niet tot datum betaling worden vervreemd, bezwaard of in onderpand
           worden gegeven.
  10.2  De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  10.3  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
           opdrachtgever verplicht Staffing&Consulting zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  10.4  De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
           ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
  10.5  Voor het geval dat Staffing&Consulting zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu
           onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Staffing&Consulting of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden
           waar de eigendommen van Staffing&Consulting zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

  ARTIKEL 11: INCASSOKOSTEN
  11.1  Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
           voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten
           verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in
           incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.
  11.2  Indien Staffing&Consulting hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
           aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

  ARTIKEL 12: KLACHTENREGLEMENT
  12.1  Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te worden ingediend bij
           Staffing&Consulting. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
           Staffing&Consulting in staat is adequaat te reageren.
  12.2  Klachten over de geleverde diensten dienen minimaal te bevatten:
           a. naam, adres en woonplaats van klager
           b. naam en werkadres van degene over wie geklaagd wordt
           c. beschrijving van de klacht
           d. redenen voor de klacht
           e. eventuele documentatie
  12.3  Staffing&Consulting stuurt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht.
  12.4  Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op
           de hoogte gesteld.
  12.5  Een klacht dient binnen zes weken na de ontvangstdatum te zijn afgehandeld
  12.6  De klacht moet worden behandeld door een onafhankelijke medewerker, die zelf niet bij de klacht betrokken is.
  12.7  Het bestaan van het klachtenmanagementsysteem wordt aantoonbaar bekend gemaakt aan de cliënt en aan de (eigen) medewerkers.
  12.8  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal Staffing&Consulting slechts
           aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel "Aansprakelijkheid".

  ARTIKEL 13: OPSCHORTING EN ONTBINDING
  13.1  Staffing&Consulting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
           - opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
           - na het sluiten van de opdracht Staffing&Consulting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de
             verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
             nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
           - opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze
             zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  13.2  Voorts is Staffing&Consulting bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat
           nakoming van de opdracht onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel
           indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet
           mag worden verwacht.
  13.3  Indien de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Staffing&Consulting op de opdrachtgever aanspraken uit de wet en opdracht.
  13.4  Staffing&Consulting behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

  ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID
  14.1  Voor elke door Staffing&Consulting aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Staffing&Consulting kan nimmer
           aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Staffing&Consulting is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering
           van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van de adviezen en het uitvoeren van
           opdrachten.
  14.2  Indien Staffing&Consulting aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  14.3  De aansprakelijkheid van Staffing&Consulting voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet
           behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag van het honorarium, dat door Staffing&Consulting aan de
           opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien
           verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste drie maanden waarin die
           werkzaamheden zijn verricht. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van
           Staffing&Consulting. Onder Staffing&Consulting zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zin werknemers alsmede
           eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
  14.4  Staffing&Consulting is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4.3
           voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens
           artikel 4.5 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van
           Staffing&Consulting.
  14.5  Staffing&Consulting is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de
           uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove
           onzorgvuldigheid van Staffing&Consulting.
  14.6  Staffing&Consulting is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken,
           waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
  14.7  Staffing&Consulting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
           schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van
           Staffing&Consulting.

  ARTIKEL 15: VRIJWARINGEN
  15.1  Opdrachtgever vrijwaart Staffing&Consulting voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en
           auteursrechten op door de opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
  15.2  Indien opdrachtgever aan Staffing&Consulting informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de
           informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

  ARTIKEL 16: OVERMACHT
  16.1  De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
  16.2  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet
           is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  16.3  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
           buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Staffing&Consulting geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte van haar personeel,
           stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor Staffing&Consulting niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  16.4  Staffing&Consulting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat
           Staffing&Consulting zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  16.5  Voor zoveel Staffing&Consulting ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen
           of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Staffing&Consulting
           gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te
           voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

  ARTIKEL 17: GEHEIMHOUDING
  17.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron
           hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde
           informatie niet vertrouwelijk is.
  17.2  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Staffing&Consulting gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de
           wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Staffing&Consulting zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk
           dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Staffing&Consulting niet gehouden tot schadevergoeding
           of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

  ARTIKEL 18: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
  18.1  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Staffing&Consulting zich de rechten en bevoegdheden voor die
           Staffing&Consulting toekomen op grond van de Auteurswet.
  18.2  Alle door Staffing&Consulting verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn
           uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
           Staffing&Consulting worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
           anders voortvloeit.
  18.3  Staffing&Consulting behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
           voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  ARTIKEL 19: NIET-OVERNAME PERSONEEL
  19.1  De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed
           zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Staffing&Consulting, medewerkers van Staffing&Consulting of van ondernemingen waarop
           Staffing&Consulting ter uitvoering van deze opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in
           dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Op overtreding van dit artikel staat een boete van € 75.000,-- zegge:
           vijfenzeventigduizend euro.

  ARTIKEL 20: GESCHILLEN
  20.1  Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht
           door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Staffing&Consulting. Niettemin heeft Staffing&Consulting het recht het geschil
           voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan de betreffende Raad van Arbitrage.

  ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT
  21.1  Op elke opdracht tussen Staffing&Consulting en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens
           Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

  ARTIKEL 22: VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
  22.1  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer
  22.2  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
  22.3  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.