Algemene voorwaarden

Staffing&Consulting | KvK nummer: 14102629

  ARTIKEL 1: DEFINITIES
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a.      Staffing&Consulting: opdrachtnemer, gevestigd aan de Geusseltweg 41c04, 6225 XS te Maastricht evenals de vestiging aan de
           Kloosterweg 1, 6412 CN te Heerlen.
  b.      Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling, zelfstandige of particulier die met Staffing&Consulting een overeenkomst heeft gesloten.
  c.      Partij(en): Staffing&Consulting en/of Opdrachtgever.
  d.      Werkzaamheden: de op grond van een Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten Werkzaamheden op het gebied van
           loopbaanadvies, re-integratie, outplacement, assessment, coaching en recruitment in de ruimste zin van het woord.
  e.      Derden: natuurlijke en/of rechtspersonen die namens Staffing&Consulting bevoegd zijn om als zelfstandig ondernemer bij Opdrachtgever van
           Staffing&Consulting haar werkzaamheden uit te voeren.
  f.       Cliënt: werknemer van Opdrachtgever waarop de Werkzaamheden die Staffing&Consulting met Opdrachtgever is overeengekomen betrekking
           hebben.
  g.      Opdracht: de tussen Opdrachtgever en Staffing&Consulting overeengekomen, schriftelijk vastgestelde Werkzaamheden die door
           Staffing&Consulting dienen te worden verricht, alsmede de voorwaarden waaronder de Werkzaamheden dienen te geschieden.
  h.      Opdrachtbevestiging: de schriftelijke vastlegging door Staffing&Consulting van de Opdracht waarin in ieder geval de inhoud van de diensten,
           het (uur)tarief alsmede de duur van de Opdracht is opgenomen. Tevens wordt hierin, voor zover van toepassing vastgelegd welke gegevens door
           of namens Opdrachtgever aan Staffing&Consulting ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de Opdracht.
  i.       Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht zoals vermeld in artikel 7:400 BW tussen Staffing&Consulting en Opdrachtgever voor de uitvoering
           van bepaalde Werkzaamheden, nader vastgelegd in een door Partijen overeengekomen document waarvan de onderhavige
           Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

  Artikel 2: Toepasselijkheid
  2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Opdracht(bevestiging) tussen Staffing&Consulting en Opdrachtgever,
           voor zover door Partijen niet anders wordt overeengekomen.
  2.2    De genoemde Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten waar Staffing&Consulting gebruik maakt van de
           diensten van Derden.
  2.3    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Staffing&Consulting zijn overeengekomen.
  2.4    Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of onredelijk bezwarend zouden zijn, blijven de overige bepalingen van
           deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
  2.5    De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uit de Overeenkomst
           anders blijkt.
  2.6    Staffing&Consulting is bevoegd om de Algemene Voorwaarden gedurende de Overeenkomst te wijzigen. Deze wijzigingen worden vooraf,
           tijdig en schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever.

  Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
  3.1    Alle aanbiedingen van Staffing&Consulting zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3.2    Als Opdrachtgever aan Staffing&Consulting mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag Staffing&Consulting uitgaan van de
           juistheid en volledigheid van deze gegevens en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
  3.3    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor ondernemers in euro’s exclusief btw en andere heffingen van overheidswege,
           alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reis- en
           administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven.
  3.4    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor particulieren in euro’s inclusief btw en andere heffingen van overheidswege,
           alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reis- en
           administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven.
  3.5    Aanbiedingen of offertes gelden enkel voor de Opdracht waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere
           opdrachten.
  3.6    Een samengestelde prijsopgave verplicht Staffing&Consulting niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig
           deel van de opgegeven prijs.
  3.7    Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na ontvangt door Opdrachtgever, tenzij anders aangegeven.

  Artikel 4: Aanvaarding van de overeenkomst
  4.1    Overeenkomsten waarbij Staffing&Consulting partij is, gelden eerst als gesloten:
  a.      na ondertekening door beide Partijen van de daartoe opgemaakte Opdracht, dan wel:
  b.      na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding (dat mag ook per e-mail) door Opdrachtgever van een door
           Staffing&Consulting gedaan aanbod.

  Artikel 5: Annulering
  5.1    Opdrachtgever is gerechtigd, vanaf het moment dat Staffing&Consulting is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst, deze per
           aangetekende brief tussentijds te beëindigen. In het kader van deze tussentijdse beëindiging is Opdrachtgever verplicht om 100% van de reeds
           uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden, met een minimale vergoeding van 60% van de overeengekomen vergoeding.
  5.2    Staffing&Consulting is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per aangetekende brief wanneer sprake is van gewichtige redenen, zonder
           gehouden te zijn aan een schadeplicht jegens de Opdrachtgever. De kosten voor de beëindiging van de Overeenkomst per aangetekende brief
           komen voor rekening van Staffing&Consulting.

  Artikel 6: Prijzen
  6.1    Staffing&Consulting verricht haar werkzaamheden op basis van een trajectprijs, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien er
           geen trajectprijs is afgesproken, kan het tarief worden vastgesteld op grond van de werkelijk gewerkte uren. Prijzen en eventuele kostenramingen
           zijn voor ondernemers exclusief btw en voor particulieren inclusief btw.
  6.2    Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand is Staffing&Consulting gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te
           brengen.
  6.3    Staffing&Consulting kan haar honorarium aanpassen. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn enkel
           toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden zijn enkel toegestaan indien
           Staffing&Consulting dit bedongen heeft en de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of wanneer Opdrachtgever de
           bevoegdheid heeft om de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Opzegging door Opdrachtgever
           geschiedt op basis van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

  Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst
  7.1    Staffing&Consulting zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
           Op Staffing&Consulting rust een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
  7.2    Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Staffing&Consulting het recht om bepaalde werkzaamheden al
           dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk te laten verrichten door Derden.
  7.3    Indien door Staffing&Consulting inschakelde Derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van
           Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor
           de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  7.4    De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de opdracht worden in overlegd bepaald. Het is Staffing&Consulting echter toegestaan de locatie
           en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met Cliënt bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging
           tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de Opdracht of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
  7.5    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Staffing&Consulting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
           Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
           Opdracht, tijdig aan Staffing&Consulting worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht,
           benodigde gegevens niet tijdig aan Staffing&Consulting zijn verstrekt, heeft Staffing&Consulting het recht
           de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de
           gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  7.6    Staffing&Consulting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Staffing&Consulting is uitgegaan van door Opdrachtgever dan
           wel de voorgedragen kandidaat, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Staffing&Consulting
           kenbaar behoorde te zijn.
  7.7    Staffing&Consulting heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft
           Staffing&Consulting het recht om elke uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur
           door Opdrachtgever niet wordt betaald, is Staffing&Consulting niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het
           recht de Overeenkomst op teschorten.
  7.8    Indien Staffing&Consulting tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van Opdrachtgever of een
           medewerker dan wel vertegenwoordiger van Opdrachtgever en Staffing&Consulting daartoe gegevens aanlevert waarbij Opdrachtgever de
           uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Staffing&Consulting ervan uitgaan dat het
           meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever is geschied tegen de door Staffing&Consulting gehanteerde tarieven.

  Artikel 8: Uitvoeringstermijn van de overeenkomst
  8.1    De Overeenkomst tussen Staffing&Consulting en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst
           anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  8.2    Alle door Staffing&Consulting genoemde uitvoeringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan
           van de Overeenkomst bij haar bekend waren. De afgesproken uitvoeringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen maar zijn
           niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen is gekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn,
           dient Opdrachtgever Staffing&Consulting derhalve tijdig schriftelijk in gebreke te stellen.
  8.3    Indien Staffing&Consulting gegevens of instructies van Opdrachtgever nodig heeft die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst,
           vangt de uitvoeringstermijn aan nadat Opdrachtgever deze aan Staffing&Consulting heeft verstrekt.

  Artikel 9: Wijziging van de opdracht
  9.1    Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden
           te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst naar behoren aanpassen.
  9.2    Indien Partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
           beïnvloed. Staffing&Consulting zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  9.3    Indien de wijziging van of aanvulling op de Opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Staffing&Consulting
           Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
  9.4    Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Staffing&Consulting daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht
           een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

  Artikel 10: Opschorting, ontbinding en overmacht
  10.1  Staffing&Consulting is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden wanneer:
  a.      Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet (geheel) nakomt;
  b.      het aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en of niet tijdig aan een verplichting jegens Staffing&Consulting zal (kunnen) voldoen;
  c.      Opdrachtgever in staat van faillissement, schuldsaneringsregeling surseance van betaling verkeert, onder curatele is gesteld of een verzoek
           daartoe aanhangig is;
  d.      Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
           Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming(en)
           haar rechtvaardigen.
  10.2  Staffing&Consulting is bevoegd de Overeenkomst op te schorten indien zij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende
           omstandigheden die buiten haar schuld, risico- en invloedssfeer liggen.
  10.3  Staffing&Consulting is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming
           van de Overeenkomst onmogelijk is geworden of naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel
           indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst,
           in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  10.4  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Staffing&Consulting op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
           Indien Staffing&Consulting de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
  10.5  Omstandigheden die een overmachtssituatie voor Staffing&Consulting opleveren zijn in ieder geval:
  a.      overheidsmaatregelen;
  b.      grootschalige storingen bij elektriciteits-, telecommunicatie- en/of internetdiensten
  c.      extreme weer- en verkeerssituaties;
  d.      door diefstal, brand of andere wijzen verloren gaan van noodzakelijke materialen en voorzieningen;
  e.      ziekte.

  Artikel 11: Betaling en incassokosten
  11.1  Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Staffing&Consulting aan te geven wijze, tenzij
           Partijen anders zijn overeengekomen. Staffing&Consulting kan vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.
           Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Alle betalingen dienen te worden
           verricht in euro’s.
  11.2  Indien betaling binnen de in artikel 11.1 genoemde termijn, dan wel binnen de schriftelijk anders overeengekomen termijn uitblijft,
           is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Als gevolg hiervan zal de verschuldigde wettelijke (handels)rente
           voor rekening van Opdrachtgever komen. De verschuldigde rente zal worden berekend over de termijn dat voldoening van het
           volledige bedrag uitblijft. Opdrachtgever is in verzuim totdat het volledige bedrag is betaald.
  11.3  Indien Opdrachtgever tekortschiet in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
           voldoening in- en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het ‘Besluit vergoeding
           voor buitengerechtelijke incassokosten’.
  11.4  Indien Staffing&Consulting hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze kosten eveneens voor vergoeding
           in aanmerking. Indien Staffing&Consulting in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met die
           procedure moest maken voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 12: Klachten
  12.1  Klachten over de geleverde diensten dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te worden ingediend bij
           Staffing&Consulting. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten, zodat Staffing&Consulting in staat is adequaat
           te reageren.
  12.2  Klachten over de geleverde diensten dienen minimaal te bevatten:
  a.      naam, adres en woonplaats van de klager;
  b.      naam en werkadres van degene over wie geklaagd wordt;
  c.      nbsp;beschrijving van de klacht;
  d.      redenen voor de klacht;
  e.      eventuele documentatie.
  12.3  Staffing&Consulting stuurt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht.
  12.4  Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de klager uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.
  12.5  Een klacht dient binnen 6 weken na de ontvangstdatum te zijn afgehandeld.
  12.6  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal Staffing&Consulting slechts
           aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 13 “Aansprakelijkheid”.

  Artikel 13: Aansprakelijkheid
  13.1  Staffing&Consulting is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan
           Staffing&Consulting toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Staffing&Consulting
           verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn.
  13.2  De aansprakelijkheid van Staffing&Consulting is beperkt tot een bedrag van (ten hoogste) de overeengekomen trajectprijs dan wel opdrachtsom.
           Indien de Opdracht langer dan 12 maanden duurt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de Werkzaamheden in
           de zojuist genoemde 12 maanden door Staffing&Consulting in rekening is gebracht.
  13.3  Staffing&Consulting is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat Staffing&Consulting is uitgegaan van door of
           namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  13.4  Staffing&Consulting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
           gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  13.5  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld van Staffing&Consulting
           of diens leidinggevende ondergeschikten.
  13.6  De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op Derden wiens hulp
           Staffing&Consulting heeft ingeschakeld bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

  Artikel 14: Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens
  14.1  Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron
           hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.
  14.2  Staffing&Consulting behandelt alle informatie die zij in het kader van de Opdracht verkrijgt vertrouwelijk. Enkel wanneer zij toestemming van
           Opdrachtgever krijgt, rapporteert Staffing&Consulting aan een door Opdrachtgever aan te geven persoon. Hierover kan slechts schriftelijk
           tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de Werkzaamheden worden afgeweken.
  14.3  Staffing&Consulting voldoet aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en hanteert
           de vereisten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in de wet.

  Artikel 15: Vrijwaringen
  15.1  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Staffing&Consulting die geen betrekking hebben op de verstrekte Opdracht.
  15.2  Indien Opdrachtgever aan Staffing&Consulting informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, dan garandeert de
           Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. De bewijslast dat deze
           elektronische producten naar behoren werken ligt bij de Opdrachtgever.

  Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
  16.1  Alle door Staffing&Consulting geleverde zaken blijven eigendom van Staffing&Consulting totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit
           alle met Staffing&Consulting gesloten Opdrachten is nagekomen. De geleverde zaken mogen dan ook niet tot datum van betaling worden
            vervreemd, bezwaard of in onderpand worden gegeven.
  16.2  Indien sprake is van beslaglegging op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
           dan is de Opdrachtgever verplicht Staffing&Consulting zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  16.3  Voor het geval Staffing&Consulting haar eigendomsrechten wil uitoefenen, is zij gerechtigd om zelf of door aan te wijzen Derden al die plaatsen
           te betreden waar de eigendomen van Staffing&Consulting zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

  Artikel 17: Intellectueel Eigendom
  17.1  Staffing&Consulting behoudt alle rechten op door haar gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen
           en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na verlening van
           de Opdracht nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever. De zojuist genoemde lijst is niet limitatief.
  17.2  De in artikel 17.1 genoemde zaken, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staffing&Consulting geheel of gedeeltelijk
           worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de Opdracht die
           Staffing&Consulting voor Opdrachtgever uitvoert.

  Artikel 18: Toepasselijk recht
  18.1  Op elke Opdracht tussen Staffing&Consulting en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  18.2  De Nederlandse rechter heeft bij uitsluiting (internationale) rechtsmacht om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

  Artikel 19: Vindplaats van de Algemene Voorwaarden
  19.1  De Algemene Voorwaarden van Staffing&Consulting zijn te vinden op haar website: www.staffingconsulting.nl.